Användarvillkor 

1. Godkännande av Användarvillkor

COLIVE (colive.se), ägs och drivs av COLIVE AB. COLIVE tillhandahåller och ansvarar för de tjänster som erbjuds på aktuell webbplats (colive.se), nedan kallad "Webbplatsen". Person som använder Tjänsten kallas nedan "Användare". Genom att en Användare registrerar ett konto hos COLIVE och/eller genom användandet av Tjänsten bekräftar Användaren att denne tagit del av dessa användarvillkor (nedan kallade "Användarvillkoren") och samtycker Användaren till Användarvillkoren.

Användarvillkoren anger vilka rättigheter och skyldigheter Användaren har samt vilka rättigheter och skyldigheter COLIVE som leverantör har.

För att registrera ett konto på Webbplatsen och använda tjänsterna, krävs att Användaren är minst 18 år gammal. Genom att registrera ett konto på Webbplatsen intygar Användaren att Användaren är minst 18 år gammal. COLIVE förbehåller sig rätten att efter registrering kontrollera att Användaren uppfyller ovanstående ålderskrav. Användarvillkoren utgör ett avtal mellan COLIVE och Användaren avseende Användarens användning av Tjänsten och gäller för Användarens nyttjande av Tjänsten så länge Användaren har ett konto på Webbplatsen eller i övrigt använder Tjänsten om inget annat följer av dessa Användarvillkor.

2. Användarens ansvar och skyldigheter

Användares konto hos COLIVE är personligt och kan inte överlåtas till tredje man. Vid registrering av konto ansvarar Användaren för att sanna och korrekta uppgifter lämnas till COLIVE och att Användaren uppfyller de krav som föreligger för att få registrera sig för Tjänsten. Användaren ansvarar även för att obehöriga inte har tillgång till Användarens konto och att inloggningsuppgifter knutna till kontot hålls skyddade. Om Användaren får information om att obehörig har tillgång till Användarens konto har Användaren en skyldighet att meddela COLIVE detta, i syfte att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas av COLIVE och att kontot vid behov ska kunna spärras eller avslutas. Användaren ansvarar också för att inte skapa mer än ett konto på Webbplatsen. Användaren kan begära att COLIVE spärrar Användarens konto eller att Användaren får ett nytt lösenord.

Användaren ansvarar vidare för att det material som publiceras på Webbplatsen i form av text och bild och annan media inte utgör intrång i upphovsrätt enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Användaren ansvarar för att inte publicera bilder på personer som inte samtyckt till publiceringen. Användaren ansvarar även för att text, ljud, bilder och annan media som publiceras på användarprofilen inte:

  • Kränker, hotar eller innebär ett intrång i någon annans privatliv.
  • Uppmanar någon till att företa en brottslig handling eller innebär att en brottslig handling genomförs.
  • Utgör en olaga våldshandling, är pornografiskt eller utgör hets mot folkgrupp.
  • Utgör otillbörlig marknadsföring i strid med marknadsföringslagen (2008:486).
  • På annat sätt är stötande, hotfullt, kränkande eller av obscen natur.

Användaren accepterar och bekräftar att Tjänsten endast används för Användarens privata bruk och inte i kommersiellt syfte samt att Användaren följer gällande lag. Användaren är ensamt ansvarig för information som Användaren publicerar eller på annat sätt förmedlar på Webbplatsen och ansvarar även för att det material som publiceras på användarprofilen är på svenska eller engelska och att inte annat språk används i användarprofilerna. Användaren ansvarar för att inte använda information på Webbplatsen för att upprätta konkurrerande verksamhet till COLIVE. Det är inte tillåtet att använda Tjänsten i reklamsyfte eller för att erbjuda andra tjänster och produkter än vad som anges i dessa Användarvillkor.

3. Avgifter för Tjänsten

Tjänsten som tillhandahålls på Webbplatsen är kostnadsfri, men COLIVE förbehåller sig rätten att, efter meddelande till Användaren, börja ta ut en avgift för tillhandahållandet av Tjänsten. Användaren har rätt att, kostnadsfritt, avsluta sitt konto hos COLIVE, med omedelbar verkan, om Användaren inte vill erlägga avgift för fortsatt tillhandahållande av den erbjudna Tjänsten. COLIVE har ingen rätt att ta ut en retroaktiv avgift för Tjänsten.

4. COLIVE rätt till material skapat och/eller publicerat av Användaren

COLIVE har ingen äganderätt till material som Användaren publicerar och skapar på Webbplatsen, såsom bilder och text (nedan kallat "Användargenererat Material"). Användare ger dock COLIVE licens att använda, kopiera, framställa inför publik, visa, distribuera och modifiera det Användargenererade Materialet eller att inkorporera sådant Användargenererat Material i andra verk liksom att dellicensiera detsamma. Detta innebär bland annat att COLIVE kan komma att formatanpassa, lagra eller kopiera Användargenererat Material.

Användaren efterger härmed alla krav på ersättning från COLIVE, för användning av det Användargenererade Materialet.

5. COLIVE rätt att ta bort publicerat material

COLIVE har rätt att ta bort material från Användarens användarprofiler utan förvarning, information eller motivering. COLIVE förbehåller sig även rätten att avgöra vad som kan anses vara stötande eller på annat sätt opassande material och således kan tas bort från Användarens profil.

6. Ansvar m.m.

COLIVE tillhandahåller Webbplatsen och Tjänsten som den är, utan några som helst utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende av Användare publicerad information eller material, annan Användares identitet eller tillförlitlighet. COLIVE förhandsgranskar inte det material som publiceras på Användarens användarprofil och tar således inget ansvar för de uppgifter som publiceras av Användaren. COLIVE ska inte under några omständigheter förknippas med de uppgifter som Användaren förmedlar på sina användarprofiler och annat, av Användaren, publicerat material. COLIVE strävar efter att Webbplatsen och Tjänsten ska fungera utan störningar, men garanterar inte att Webbplatsen och Tjänsten är fria från avbrott, fel eller störningar. COLIVE garanterar inte vare sig Tjänstens tillförlitlighet, tillgänglighet eller förmåga att uppfylla Användarens behov. Webbplatsen och Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och Användaren kan inte erhålla någon ersättning för eventuell skada som orsakats på grund av störningar dessa. Även om COLIVE alltid bemödar sig att hålla Webbplatsen och Tjänsten fri från virus kan COLIVE inte garantera att Webbplatsen och Tjänsten är virusfri. COLIVE förbehåller sig även rätten att när som helst stänga av Webbplatsen eller Tjänsterna för underhåll, omstart eller för att utveckla och förbättra Webbplatsen eller Tjänsterna. Användaren är vidare införstådd med att COLIVE kan komma att ändra Tjänstens utformning och funktionalitet samt de tekniska och administrativa rutinerna som gäller för Tjänsten, eller att COLIVE stänger av Webbplatsen och Tjänsten.

COLIVE ansvarar inte i något fall för skada av vad slag det vara må som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Webbplatsen eller Tjänsten, såvida inte COLIVE handlar grovt vårdslöst eller uppsåtligt.

7. Länkar

I de fall Webbplatsen innehåller hänvisningar (länkar) till externa webbplatser ansvarar COLIVE inte i något fall för sådana länkar eller för innehållet eller funktionalitet på de externa webbplatserna.

8. Behandling av personuppgifter

 

COLIVE är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Användarens personuppgifter inom ramen för Tjänsten och Webbplatsen. Vänligen se vår Personuppgiftspolicy.

9. Avslutande av användarkonto och upphörande av medlemskap

Användaren har när som helst rätt att avsluta sitt konto hos COLIVE och säga upp tillhandahållandet av Tjänsten. Kontot hos COLIVE avslutas genom funktionen Avsluta konto på Webbplatsen. COLIVE förbehåller sig rätten att avsluta en Användares konto om Tjänsten missbrukas av Användaren. COLIVE har även rätt att avsluta en Användares konto om Användaren bryter mot Användarvillkoren.

10. Cookies

COLIVE använder sig av cookies på Webbplatsen. Vänligen se vår Cookiepolicy.

11. Ändring av Användarvillkoren

COLIVE förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren. Användaren kommer vid ändring av Användarvillkoren erhålla information om vilka ändringar som kommer att genomföras samt ombes att godkänna de nya Användarvillkoren. En uppdaterad version av Användarvillkoren kommer alltid att tillhandahållas av COLIVE på Webbplatsen.

12. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren

COLIVE förbehåller sig rätten att kunna överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren.

13. Tillämplig lag och tvister

Tolkning och tillämpning av Användarvillkoren ska ske enligt svensk lag. Tvist i anledning av Användarvillkoren avgörs av svensk allmän domstol, med uteslutande av annat tvistelösningsforum.

14. Kontaktuppgifter och företagsdetaljer

Användarvillkoren gäller COLIVE (colive.se), som ägs av COLIVE AB.

Telefonnr: 08-770 38 00
E-post: hej@colive.se

COLIVE AB
Org.nr. 559145-6008
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

Användarvillkoren uppdaterades senast 2021-06-10.