hero-2
Vanliga frågor / Uppförandekod
Till hyreskontraktet finns en bifogad uppförandekod som ligger till grund för gällande regler i våra hubbar. COLIVEs delningslägenheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt vara en attraktiv mötesplats och bostad fri från diskriminering. COLIVE välkomnar alla hyresgäster oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. COLIVE värderar mångfald och verkar för att alla ska känna sig välkomna att delta i och bidra till COLIVEs koncept för delningslägenheter. Alla som bor och verkar i COLIVEs delningslägenheter ska därför bemötas med respekt och hänsyn.