Personuppgiftspolicy (integritetspolicy)

Denna personuppgiftspolicy innehåller en beskrivning av hur Colive AB (”COLIVE”, ”vi” eller ”oss”) behandlar dina personuppgifter och de rättigheter du har enligt GDPR.

Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned i denna personuppgiftspolicy.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter
Vår personuppgiftsbehandling kan beskrivas utifrån följande typsituationer:

Webbplatsbesök
COLIVE Community
Roomie-matchning
Administration av din ansökan
Administration av ditt avtalsförhållande
Marknadsföring
Du kan läsa mer om de olika typsituationerna lite längre ned i personuppgiftspolicyn. Vi kan i vissa fall även lämna kompletterande information om viss personuppgiftsbehandling till dig. Sådan information gäller i så fall i tillägg till denna personuppgiftspolicy.

Personuppgiftsansvarig
I enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR, är COLIVE personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar enligt denna personuppgiftspolicy.

Vår behandling av dina personuppgifter
A. Webbplatsbesök
Vi behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats. Om du har godkänt det inhämtas personuppgifterna genom s.k. cookies. Cookies används för att underlätta användningen av vår webbplats samt för att förbättra vår webbplats. Mer information om hur och varför vi använder cookies kan du hitta i vår Cookiepolicy.

B. COLIVE Community
Vi behandlar personuppgifter om dig i samband med att du skapar en profil i COLIVE Community. Vi behandlar personuppgifter bl.a. för att kunna administrera din profil och dina intresseanmälningar.

Nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi behandlar när du skapar en profil, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med vilken rättslig grund.

rg

Hur vi får personuppgifterna

Vi får personuppgifter från dig i samband med att du skapar in profil.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med COLIVEs IT-leverantörer. Dina personuppgifter delas även med myndigheter om det krävs enligt lag.

Lagringsperiod

Personuppgifterna lagras så länge du är registrerad i COLIVE Community samt i back-ups under en efterföljande period om högst 30 dagar efter avregistrering.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgifterna behandlas inom EU och EES.

C. Roomie-matchning
Om du har godkänt det behandlar vi personuppgifter om dig i samband med en Roomie-matchning. Vi behandlar personuppgifter bl.a. för att kunna matcha ihop dig med människor som du passar att bo tillsammans med. Mer information om vår Roomie-matchning kan du hitta här.

D. Administration av ansökan
Vi behandlar personuppgifter om dig i samband med ansökan om en delningslägenhet. Vi kan även komma att behandla uppgifter om din borgensman, referensperson och liknande samt, om du har sådan, din goda man eller förvaltare. Vi behandlar personuppgifterna bl.a. för att kunna ta ställning till din ansökan om att bli bostadsgäst hos oss.

Vi kommer att komplettera ansökan med uppgifter från andra källor, t.ex. kreditupplysningsinstitut, om det behövs för att ta ställning till om vi kan erbjuda en delningslägenhet eller inte. Vidare kan vi komma att kontakta dig, dina referenser samt, om du har en sådan, din goda man, förvaltare eller liknande om vi behöver komplettera ansökan eller har frågor.

Om du lämnar uppgifter om referensperson, god man eller liknade vill vi att du informerar honom eller henne om behandlingen av dennes personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi behandlar i samband med en ansökan om delningslägenhet, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med vilken rättslig grund.

neang

Hur vi får personuppgifterna

Utöver personuppgifterna vi har fått från dig som ansökare eller borgensman inhämtar vi även personuppgifter från kreditupplysningsinstitut, inkassobolag, Kronofogdemyndigheten och referenspersoner. Om du är god man eller förvaltare inhämtar vi även personuppgifterna från överförmyndare, överförmyndarnämnden samt Post- och Inrikes tidningar.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med COLIVEs IT-leverantörer, kreditupplysningsinstitut, inkassobolag samt Kronofogdemyndigheten. Om du är god man eller förvaltare delar vi även dina personuppgifter med överförmyndare, överförmyndarnämnden samt Post- och Inrikestidningar. Personuppgifter delas även med andra myndigheter än här nämnda om det krävs enligt lag.

Lagringsperiod

Om ansökan om delningslägenhet avslås kommer vi att spara personuppgifterna i tre månader från beslutet. Uppgifter rörande borgensåtaganden sparas dock i två år efter det att åtagandet upphört att gälla. Personuppgifter som behandlas för att skydda oss mot eller framställa anspråk sparas t.o.m. dess att preskription inträder, dvs. typiskt sett tio år från det att kravet uppstod. Hur länge vi sparar dina personuppgifter om din ansökan beviljas framgår av avsnitt E nedan.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgifterna behandlas inom EU och EES.

E. Administration av avtalsförhållandet
I det fall du ingår ett avtal och blir bostadsgäst hos oss kommer vi att behandla de personuppgifter som vi redan har om dig, t.ex. sådana som samlades in vid din ansökan, samt personuppgifter som vi får del av under den tid som du är bostadsgäst hos oss. Vi behandlar dessa personuppgifter för att bl.a. hantera betalningar, för att kunna kontakta dig och även i övrigt för att administrera delningslägenheten.

Nedan anges de personuppgifter som vi kommer att behandla när vi administrerar bostadsförhållandet, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med vilken rättslig grund.
rggg

Personuppgifternas källor

Utöver de källor som angetts under avsnitt B-D ovan i utför vi även avstämningar mot offentliga register för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas till bolag som äger, förvaltar och underhåller delningslägenheten, internetleverantör, elleverantör, försäkringsleverantör, inkassoföretag för indrivning av obetalda månadsavgifter och tillhandahållare av offentliga register för att kontrollera dina personuppgifter samt eventuellt andra leverantörer som har en direkt koppling till ditt kontrakt hos COLIVE. Dina personuppgifter delas även med myndigheter om det krävs enligt lag.

Lagringsperiod

Personuppgifterna som används för att administrera avtalsförhållandet behandlas under den tid du är bostadsgäst hos oss och sparas därefter så länge du fortsätter att vara medlem i COLIVE Community. Räkenskapsinformation sparas i sju år från det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Personuppgifter som behandlas för att skydda oss mot eller framställa anspråk sparas t.o.m. dess att preskription inträder, dvs. typiskt sett tio år från det att kravet uppstod.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgifterna behandlas inom EU och EES.

F. Marknadsföring
Vi kommer att behandla personuppgifter om dig i syfte att informera om tjänster som vi tillhandahåller och även för att andra företag ska kunna informera om produkter som du kan ha nytta av under avtalssförhållandet. Dina personuppgifter behandlas bl.a. för att du ska få relevant och anpassad information.

Nedan anges de personuppgifter som vi kommer att behandla vid marknadsföring, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med vilken rättslig grund.

siss

Hur vi får personuppgifterna

Se avsnitt B-E ovan.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med COLIVEs IT-leverantörer för att kunna tillhandahålla tjänsterna, företag som hanterar marknadsföringsutskick samt företag som marknadsför produkter/tjänster som bostadsgästen kan ha nytta av i samband med avtalsförhållandet. T.ex. bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Lagringsperiod

Om du är registrerad i COLIVE Community men inte är bostadsgäst hos oss sparas personuppgifterna så länge du är registrerad samt i back-ups under en efterföljande period om högst 30 dagar efter avregistrering. Om du är bostadsgäst hos oss behandlas personuppgifterna under den tid du är bostadsgäst och en efterföljande period om högst så länge du fortsätter att vara medlem i COLIVE Community. Om behandlingen baseras på ditt samtycke eller om du motsätter dig behandlingen för marknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre att användas för sådana ändamål.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgifterna behandlas inom EU/EES.

Säkerhet
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, ändring och spridning. T.ex. sker behandlingen i lokaler med god fysisk säkerhet och i IT-system som har god IT-säkerhet.

När andra juridiska personer än vi behandlar personuppgifter på uppdrag av oss säkerställer vi att dessa är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal och vi ställer krav på säkerhet samt sekretess i enlighet med tillämplig lag.

Personuppgiftsbiträde / Tekniskt ansvarig
Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av Personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enlighet med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.

Dina rättigheter
Som registrerad har du rättigheter kring hur behandlingen av dina personuppgifter får utföras. Dina rättigheter är bland annat följande:

Rätt att bli informerad. Du kan begära att när som helst få information om vilka personuppgifter som vi i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar om dig.
Rätt att begära tillgång. Du kan begära att få en kopia över dina personuppgifter som vi behandlar.
Rätt att begära rättelse. Du kan begära att vi korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig.
Rätt att begära radering. Du kan begära radering av dina personuppgifter. Rätten gäller vid följande situationer:
- Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen som de samlats in eller på annat sätt behandlats.
- Du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och vi inte har någon annan rättslig grund för behandlingen.
- Du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.
- Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
- Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
I vissa fall kan vi vara förhindrade att omedelbart radera vissa av dina personuppgifter på grund av rättsliga krav eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att begära begränsning av behandlingen. Du kan begära att behandlingen av viss personuppgift endast får behandlas för vissa specifika syften. Rätten gäller vid följande situationer:
- Du bestrider personuppgifternas korrekthet och under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
- Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas.
- Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandling men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
- I väntan på kontroll av om våra berättigade skäl att behandla personuppgifterna väger tyngre än dina berättigade skäl i samband med att du invänt mot behandlingen.
Rätt att invända mot behandlingen. Du kan invända mot att vi behandlar någon av dina personuppgifter. Om du invänder mot en behandling får vi inte längre behandla personuppgifterna som är föremål för invändning, såvida inte vi kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring.
Rätt till dataportabilitet. Du kan i vissa fall begära att få ut och använda dina personuppgifter någon annanstans. Rätten gäller om vi behandlar personuppgifterna som du själv har lämnat samt med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig och behandlingen sker automatiskt.
Rätt att återkalla ditt samtycke. Se nedan.
Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter. Se nedan.
Du kan när som helst begära att utöva någon av dina rättigheter genom att kontakta oss på hej@colive.se. 

Återkallande av samtycke
Om du har lämnat ditt samtycke till viss behandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförts innan samtycket återkallades. Vid ett återkallande har vi inte längre rätt att fortsätta behandlingen i fråga, om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på hej@colive.se. 

Rätt att inge klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot GDPR eller gällande dataskyddslagstiftning kan du lämna in klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter
E-post: hej@colive.se

Colive AB
Org.nr 559145-6008
Polhemsgatan 29
112 30 Stockholm

Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2024-04-30.

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i en underleverantörs serverhallar med fysisk lokalisering i Göteborg. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Colive AB, orgnr. 559145-6008 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata